หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > การทำหนังสือเดินทาง
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
การทำหนังสือเดินทาง

  

หนังสือเดินทาง (e-passport) สำหรับนักท่องเที่ยว

 

หนังสือเดินทางแบบใหม่ (e-Passport) 

 

 
 
หนังสือเดินทางแบบใหม่ e-passport 2 
 
 
 
 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-passport) 
 
เป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)
ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้
 
มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data) ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือ ลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless
Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง
มีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง
 
 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร
 
สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ
สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง การเข้าเมือง และส่งเสริม
การท่องเที่ยว เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับ
ในระดับสากลยิ่งขึ้น ส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ
 

 

 
กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศได้นำระบบหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) มาใช้ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2548 สำหรับหนังสือเดินทางในระบบเก่า ที่ออกให้ก่อน สิงหาคม 2548 ยังคงใช้ได้ จนวันสิ้นอายุที่ปรากฏในเล่มหนังสือเดินทาง แต่จะไม่สามารถต่ออายุได้อีก
 

 
 
 
 
 
ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือเดินทาง e-passport
 
1. รับบัตรคิว
 
2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ
    ที่จำเป็น อาทิ หากเปลี่ยนชื่อสกุล ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ มาแสดงเพื่อ  ตรวจสอบข้อมูล
 • ข้อมูลชีวภาพ (วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า )
 • แจ้งความประสงค์หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์  
3. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 35 บาทหากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัด
    รับเล่ม ท่านจะได้รับหนังสือเดินทาง ดังนี้
 • หากยื่นที่กรมการกงสุล ผู้ร้องสามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • หากยื่นที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้าและบางนา) ผู้ร้องจะได้รับเล่มภายใน 2 วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง หากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ
 • กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดและขอให้จัดส่งทางไปรษณีย์ผู้ร้อง (ในเขตเมือง) จะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ
 • โดยที่กระทรวงฯ ได้ติดตั้งเครื่องอ่านหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จำลองเพื่อผู้ร้องสามารถทดสอบการผ่านเข้า-ออกท่าอากาศยานโดยอัตโนมัติไว้ 1 เครื่อง ที่กรมการกงสุล ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์มารับเล่มด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ถือหนังสือเดินทางมีความคุ้นเคยกับการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ
 • ในกรณีจำเป็น สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนหรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ (EMS)  
 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ
 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอมีหนังสือเดินทาง
 คลิกที่รูปเพื่อขยาย
 
 
 
บุคคลบรรลุนิติภาวะ
  
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของบุคคลบรรลุนิติภาวะ
 
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย
 
ค่าธรรมเนียม
 
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 
 
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
 
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
 
ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องนำสูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจาก อำเภอ/เขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง หากผู้มีอำนาจปกครองไม่สามารถมาดำเนินการได้ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศพร้อมทั้งบัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดาและ/หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริงมาแสดง ทั้งนี้หนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต
 
เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี
 • สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอ/เขต
 • บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 • บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง หากชื่อนามสกุลบิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่า และจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศและบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดามารดาที่ไม่มา ในกรณีที่บิดา/มารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้
**หนังสือยินยอมของบิดา/มารดา ต้องผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต**
(ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีบิดาหรือมารดา คนใดคนหนึ่งมาแสดงตัวให้ความยินยอม)
 
เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรอง บุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดา หรือมารดา เป็นต้น
กรณีบิดา มารดาผู้เยาว์เสียชีวิต / บิดาหรือมารดาผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสและ ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้ /บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดง
 
ค่าธรรมเนียม
 
- การทำหนังสือเดินทางใหม่เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 
 
ผู้เยาว์อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
 
ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปแต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่ทำบัตรประชาชนแล้วสามารถติดต่อขอทำ หนังสือเดินทางด้วยตนเอง โดยมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองที่ยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขตมาแสดงประกอบการยื่นคำร้อง หากไม่มีหนังสือยินยอม บิดาและมารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นคำร้อง (หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาไม่ได้ ให้มาลงนามในวันรับเล่ม) หรือ มีหนังสือยินยอม จากฝ่ายที่มาไม่ได้มาแสดง เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้อง จากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 
 
เอกสารการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
 
บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวง มหาดไทย
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอ/เขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดา เป็นต้น
 
ค่าธรรมเนียม
 
- การทำหนังสือเดินทางเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
 
 
ความหมายของผู้มีอำนาจปกครอง 
 • กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรสบิดาและมารดาต้องมาลงนาม(ต่อหน้าเจ้าหน้าที่)ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่ายหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้องให้มาลงนามในวันรับเล่มได้ หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง
 • กรณีที่ผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในต่างประเทศ ให้ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนักอยู่ หากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี และผู้ปกครองไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองและประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ โดยหนังสือทั้ง 2 ฉบับ ต้องผ่านการรับรองจาก สอท./สกญ. (สถานทูต/สถานกงสุล) กรณีบิดามารดาหย่าตามกฎหมาย ให้ผู้มีอำนาจปกครองผู้เยาว์ตามที่ระบุในบันทึกการหย่าเป็นผู้ลงนามพร้อมแสดงทะเบียนหย่า และบันทึกการหย่า
 • ผู้เยาว์ที่เกิดจากบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส มารดาสามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดยให้ทำ บันทึกคำให้การจากอำเภอ/เขตยืนยันว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสพร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุใช้งานเป็น “นางสาว” ต่อเจ้าหน้าที่รับคำร้อง
 • มารดาผู้เยาว์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ใช้คำนำหน้า “นาง” สามารถลงนามได้ฝ่ายเดียว โดย นำหนังสือรับรองการอุปการะบุตรแต่เพียงผู้เดียวจากอำเภอ/เขต มาแสดง
 • ผู้เยาว์เกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอม บิดา ไม่สามารถลงนามยินยอมให้ผู้เยาว์เพียงฝ่ายเดียวได้ เว้นแต่ว่ามีคำสั่งศาลมาแสดงว่าศาลให้บิดาเป็นผู้อุปการะผู้เยาว์แต่ผู้เดียว
 • บิดามารดาผู้ให้กำเนิดผู้เยาว์ที่ได้ยกผู้เยาว์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว ไม่สามารถลงนาม แทนบิดามารดาบุญธรรมได้ต้องให้บิดา มารดาบุญธรรมเป็นผู้ลงนาม
เอกสารที่นำมายื่นขอหนังสือเดินทางต้องเป็นต้นฉบับหากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนา ถูกต้องจากหน่วยงานที่ออกเอกสารดังกล่าวเท่านั้น
 
 
ข้อควรปฏิบัติในวันมายื่นคำร้อง
 
กรณีบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บิดาและมารดาต้องมาลงนาม (ต่อหน้าเจ้าหน้าที่) ในคำร้องขอหนังสือเดินทางทั้งสองฝ่าย
หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สะดวกมาลงนามในวันที่ผู้เยาว์ยื่นคำร้อง ให้มาลงนามในวันรับเล่มได้
หรือทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ผ่านอำเภอ/เขต พร้อมบัตรประชาชนที่มีอายุใช้งานบิดา มารดาตัวจริง
 
 
 
 
 
สถานที่ให้บริการหนังสือเดินทาง
 
กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
 
     - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
     - โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 โทรสาร 0-2981-7256
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา
   
     - ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้บางนา อาคาร "บางนาฮอลล์"(ด้านข้างศูนย์การค้า) ชั้น B1
     - โทรศัพท์ 0-2383-8402-4 โทรสาร 0-2383-8398
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
    
     - ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม. 10700
     - โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-2446-8124
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น
  
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
     - โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-3462, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่  
 
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
     - โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา
    
     - ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
     - โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี
 
     - ที่อยู่ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
     - โทรศัพท์ 045-242313-4 โทรสาร 045-242301
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
     - ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
     - โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา 
 
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
     - โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี
 
     - ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
     - โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก
 
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
     - โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา
 
     - ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
 
     - ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 076-222-083, 076-222-080, 076-222-081 โทรสาร 076-222-082
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
 
     - ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
     - หมายเลขโทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452
 
 
 
 
 
การรับหนังสือเดินทาง 

 
สถานที่ยื่นทำหนังสือเดินทาง
 
 
การรับเล่ม
 
1.     กรมการกงสุล
 
2.     สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ
 
         - ปิ่นเกล้า
         - บางนา
         - ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
 
 
 
- รับด้วยตนเอง
 
   เอกสารใช้
 
    1) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ 
 
    2) ใบรับหนังสือเดินทาง
 
 
หรือ
 
- ให้ผู้อื่นรับแทน
 
   เอกสารใช้
 
    1) บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือ
 
        หนังสือเดินทาง
 
    2) บัตรประชาชนตัวจริงของ
 
        ผู้รับแทน
 
    3) ใบรับหนังสือเดินทาง
 
 
หรือ
 
- รับทางไปรษณีย์
 
3.     สำนักงานหนังสือเดินทางในต่างจังหวัด
 
           - ขอนแก่น
           - เชียงใหม่
           - สงขลา
           - อุบลราชธานี
           - สุราษฎร์ธานี
           - นครราชสีมา
           - ยะลา  
 
 
- รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว
 
5-7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
 
(ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล)
 
 
4.     หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในจังหวัดต่าง ๆ
 
 
 
- รับทางไปรษณีย์เพียงทางเดียว
 
7-10 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)
 
(ผลิตเล่มที่กรมการกงสุล)
 

 
ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 981-7257 ถึง 60 ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
 
 
การแก้ไข / ยกเลิก / ทำลาย หนังสือเดินทางและคำแนะนำในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
  
การแก้ไขหนังสือเดินทาง
 
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือข้อมูลบุคคลได้ ทั้งนี้เนื่องจากตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) การเขียนข้อมูลในไมโครชิพทำได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถนำข้อมูลที่แก้ไขเขียนเพิ่มใน ไมโครชิพ อย่างไรก็ดี หากเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้จัดเก็บในไมโครชิพสามารถบันทึกการแก้ไขในเล่มได้ 2 กรณี ได้แก่
 
 1. การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น และ
 2. การบันทึกรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมเนื่องจากเล่มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานแทนการผนวกเล่ม
 
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมรายการละ 100 บาท
 
 
การแก้ไขข้อมูลหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเดินทาง 

 
ประเภทนิติกรณ์และการแก้ไข
 
ประเภทหนังสือเดินทาง
 
 
เอกสารประกอบ
แบบเก่า
e-passport
(เริ่มผลิต ส.ค. 2548)
 
1.การต่ออายุหนังสือเดินทาง
 
ทำไม่ได้
 
 
ทำไม่ได้
 
                       
                ไม่มี
 
2. การเพิ่มหน้า
(หมายเหตุ: สถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศไม่ประทับตรา visa ในใบเพิ่มหน้า)
 
ทำได้
 
 
ทำไม่ได้
 
 
1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข(ถ้ามี)
 
2) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ร้องพร้อมสำเนา
 
 
3. การขอแก้ไข
ชื่อ/นามสกุล/คำนำหน้า(หมายเหตุ: ผู้ร้องต้องมาเซ็น  ชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
 
ทำได้
 
 
 
 
ทำไม่ได้
 
 
 
 
1) หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา
 
2) ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/คำนำหน้า หรือทะเบียนสมรส(แล้วแต่กรณี)พร้อมสำเนา
    หากเป็นกรณีหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ จะต้องแนบสำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติมาด้วย
 
3) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสำเนา
 
4) ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา (กรณีใช้บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ และกรณีผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน) 
 
 
4. การเปลี่ยนแปลงลายเซ็น
(หมายเหตุ: ผู้ร้องต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)
 
 
ทำได้
 
 
 
 
ทำได้
 
 
   
1) หนังสือเดินทางเล่มที่ต้องการแก้ไข พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข(ถ้ามี)
 
2) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสำเนา 
 
 
5. การรับรองการถือหนังสือเดินทางเล่มเดิมในหนังสือเดินทางเล่มใหม่เนื่องจากเล่มเดิมมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานแทนการผนวกเล่ม
 
ทำได้
 
ทำได้
 
1) หนังสือเดินทางเล่มใหม่
 
2) หนังสือเดินทางเล่มเดิมที่วีซ่ายังมีอายุใช้งานอยู่ พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย และหน้าที่มีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งาน(ถ้ามี) และหน้าที่เคยมีการต่ออายุ/แก้ไข(ถ้ามี)
 
3) ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล หรือทะเบียนสมรส พร้อมสำเนา(กรณีหนังสือเดินทางทั้งสองเล่มมีชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกัน)
 
4) บัตรประชาชน หรือสูติบัตร พร้อมสำเนา
 

 
 
การยกเลิกหนังสือเดินทาง
 
กองหนังสือเดินทางจะยกเลิกหนังสือเดินทางฉบับเก่าเมื่อผู้ขอได้รับหนังสือเดินทางฉบับใหม่แล้วจึงขอให้นำหนังสือเดินทางเล่มเก่าที่ยังมีอายุใช้งานมายกเลิกเล่มในวันที่ยื่นขอเล่มใหม่ หรือในวันที่รับเล่มใหม่ ในกรณีขอรับเล่มทางไปรษณีย์ และยื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัด ขอให้นำเล่มเดิมมายกเลิกในวันที่ยื่นคำร้องด้วย หนังสือเดินทางที่ประทับตรายกเลิกเล่มแล้ว จะคืนผู้ร้องเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป
 
 
การทำลายหนังสือเดินทาง
 
หากผู้ยื่นขอหนังสือเดินทางไม่มารับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการทำลายหนังสือเดินทางนั้น
 
 
คำแนะนำในการใช้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   1. ห้ามขีด เขียน แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในเล่มหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   2. ห้ามแกะ ตัด เย็บ เจาะรู หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้ปกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
 
   3. ห้ามตัด งอ บิด หรือกระทำใด ๆ ที่อาจทำให้หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ยับย่น หรือ เปลี่ยนรูปไปจากเดิม
 
   4. ไม่ควรเก็บหนังสือเดินทางไว้ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก หรือสนามไฟฟ้าสูง และบริเวณที่มีคลื่นความถี่วิทยุ เช่น
       โทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือไมโครเวฟ
 
   5. หลีกเลี่ยงการวางวัตถุสิ่งของที่มีน้ำหนักมากบนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   6. ควรเก็บหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในห้องที่แห้ง อากาศเย็น ไม่อับชื้น
 
   7. หลีกเลี่ยงการนำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าใกล้วัตถุที่มีความร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส สถานที่มี
       แสงแดดส่องถึงได้เป็นเวลานาน สถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เปียกแฉะ สัมผัสน้ำ หรือสถานที่ใกล้สารเคมีต่าง ๆ รวมทั้ง
       สถานที่ที่มีฝุ่นละออง
 
   8. กระทรวงต่างประเทศจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ อันเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ
       ดังกล่าวข้างต้น
 
 
 
 
 
หนังสือเดินทางสูญหาย
 
หากทำหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องทำอย่างไร
 
- สูญหายในประเทศ ต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจและรับแจ้งความจากเจ้าพนักงาน ตำรวจมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย
 
- สูญหายในต่างประเทศ ต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่น และนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หากในกรณีที่ผู้ทำหนังสือเดินทางสูญหายต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียว เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งาน
 
ข้อแนะนำ
 
ก่อนเดินทางออกนอกประเทศควรถ่ายเอกสารหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและข้อมูลส่วนบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่เก็บไว้แยกกัน อีกทั้งควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จะเดินทางไปถึง หรือเดินทางผ่าน
 
 
 
 
 
ข้อมูลการขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ (ติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก)
 
 
เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางสำหรับคนไทยในต่างประเทศ  

 
ประเภทบุคคล
 
 
เอกสารในการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่
 
 
1. บุคคลทั่วไป
 
1.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม หรือสำเนา
1.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 
2. ผู้เยาว์ (ผู้ร้องที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 
2.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิม (ถ้ามี)
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสูติบัตร
2.3 หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุอยู่ของบิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง
2.4 บิดา/มารดา หรือ ผู้มีอำนาจปกครองลงนามให้ความยินยอม
2.5 กรณีบิดา/มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในประเทศไทยสามารถลงนามให้ความยินยอมได้ที่กองหนังสือเดินทางกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ หากอยู่ในประเทศอื่น ให้ไปติดต่อทำหนังสือยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลในประเทศที่บิดามารดาพำนักอยู่
 
3. พระภิกษุ
 
3.1 หนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือสำเนา
3.2 ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร
3.3 หนังสืออนุมัติจาก ศ.ต.ภ. (ยกเว้นพระภิกษุที่บวชในต่างประเทศ)
3.4 เอกสารทะเบียนราษฎรที่มีเลขประตัวประชาชน 13 หลัก
 
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอหนังสือเดินทาง
 
 
กรณีที่เกี่ยวข้อง
 
 
ใบเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
 
- กรณีใช้ชื่อ/ชื่อสกุลใหม่ที่ไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมหรือรายการแก้ไขหนังสือเดินทางที่ปรากฏในหนังสือเดินทางฉบับเดิม
 
ใบสำคัญการสมรส
 
- สตรีที่สมรสแล้วขอเปลี่ยนชื่อสกุล
- มารดาที่มีชื่อสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของบุตร
 
 
ใบสำคัญการหย่า
 
 
- สตรีที่ใช้ชื่อสกุลไม่ตรงกับหนังสือเดินทางฉบับเดิมเนื่องจากหย่า
 
บันทึกการหย่า
 
 
- ใช้ประกอบการแสดงอำนาจในการปกครองบุตร
 
หลักฐานการจดทะเบียนรับรองบุตร
 
 
- กรณีผู้เยาว์ใช้ชื่อสกุลของบิดา โดยที่บิดา/มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 
ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา/มารดา
 
 
- ผู้เยาว์ที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างด้าว
 
คำสั่งศาล
 
 
- กรณีบิดา/มารดาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสูญหายไม่สามารถตามตัวได้
 
มรณะบัตร
 
 
- กรณีบิดา/มารดาเสียชีวิต
 
สตรีไทยที่ให้กำเนิดบุตรในต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูต /สถานกงสุล เพื่อแจ้งการเกิดและขอสูติบัตร เพื่อให้บุตรมีเอกสารแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมาย เอกสารที่นำมาแสดงใช้ต้นฉบับ หรือสำเนาที่รับรองจากหน่วยงานท้องถิ่นที่ออกเอกสารดังกล่าว

 
 
 
 
ขอขอบคุณ: ข้อมูลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page