หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > Do's & Don't in Laos
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
Do's & Don't in Laos

 

ข้อพึงปฎิบัติในการเดินทางเข้ามายังสปป.ลาว

 

1.  การเดินทางเข้า สปป.ลาว โดยไม่มีเอกสารเดินทางที่ถูกต้องจะถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก / ปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

2.  ในกรณีใช้ บัตรผ่านแดน เดินทางเข้า – ออก สปป.ลาว ผ่านด่านสากล สะพานมิตรภาพไทย - ลาว จังหวัดหนองคายนั้น สามารถพำนักอยู่ในสปป.ลาว ได้ 3 วัน 2 คืน และห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ เช่น วังเวียง แดนสะหวัน เขื่อนน้ำงึม หรือเดินทางต่อไปยังแขวงหลวงพระบาง หากละเมิดจะถูกปรับขั้นต่ำ 100 ดอลลาห์สหรัฐ

3.  ในกรณีที่ใช้หนังสือเดินทางไทยสามารถพำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และไม่ต้องขอ VISA ในกรณีเดินทางมาท่องเที่ยว

4.  ห้ามพำนักอยู่ในสปป.ลาว เกินกำหนดที่ได้รับอนุญาต (บัตรผ่านแดนจะถูกปรับวันละ 5 ดอลลาห์สหรัฐ/วัน ที่อยู่เกินกำหนด) และ กรณีหนังสือเดินทางจะถูกปรับวันละ 10 ดอลลาห์สหรัฐ/วัน ที่อยู่เกินกำหนด

5.  เอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทางควรนำติดตัว และถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวขอทำการตรวจ

6.  การซื้อขายสินค้า และบริการทุกประเภทในสปป.ลาว กฏหมายบังคับต้องชำระเป็นเงินกีบเท่านั้น (ประกาศธนาคารแห่งสปป.ลาว เลขที่ 92 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2550) ผู้ใดไม่ปฎิบัติตามมีความผิด และมีโทษตั้งแต่ ตักเตือน ปรับ และถึงขั้นถอนใบอนุญาตการประกอบการธุรกิจ

7.  การมีเพศสัมพันธ์กับคนลาวที่ไม่ใช่คู่สมรสเป็นเรื่องผิดกฎหมาย หากละเมิดจะถูกกักกันตัวชั่วคราว จนกว่าจะนำเงินมาจ่ายค่าปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาห์สหรัฐ และ ส่งตัวกลับประเทศ

8.  ห้ามพักค้างคืนที่บ้านคนลาวโดยไม่แจ้งต่อนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ก่อน

9.  ห้ามมียาเสพติด อาวุธ และของต้องห้ามไว้ในครอบครอง

10. ห้ามแจกจ่ายใบปลิว หรือเผยแพร่ต่างๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

11. การมาถ่ายทำสารคดี หรือรายการต่างๆ ต้องดำเนินการขออนุญาตจากทางการลาวก่อน รวมทั้งการนำกล้องภาพยนตร์ หรือ กล้องถ่ายภาพขนาดใหญ่เข้ามาบันทึกภาพ ก็ต้องขออนุญาตด้วย

12. ห้ามชุมนุมเพื่อทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนจะถูกปรับขั้นต่ำ 500 ดอลลาห์สหรัฐ

13. ควรตระหนักว่า ภาษาไทยและภาษาลาวมีความใกล้เคียง และฟังเข้าใจกันได้ ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงการพูดจาส่อเสียด หรือล้อเลียนภาษาคำพูด หรือเล่าเรื่องเชิงตลกขบขันที่ส่อไปในทางที่ให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกัน

14. พึงหลีกเลี่ยงการสนทนา วิพากวิจารณ์ และการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมที่อาจก่อให้เกิดการโต้เถียงในประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่น การเมืองการปกครอง

15. ให้ความเคารพต่อ ระเบียบ กฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ของชาวลาว ด้วยความสุภาพ และมีมารยาทโดยรักษาความสะอาดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

16. การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะตามกฎหมายลาว ต้องมีการติดต่อผ่านบริษัททัวร์ของลาว ที่ได้รับรองจากองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติ และต้องมีมัคคุเทศก์ชาวลาวประจำรถด้วย

17. ทางการลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำหน้าที่เป็นไกด์ทัวร์ หรือบรรยายตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 ดอลลาห์สหรัฐ

18. การซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณด่านฝั่งลาวอาทิ ไวน์ สุรา และบุหรี่ ไม่สามารถนำเข้าราชอาณาจักรไทยได้เกิน 1 ลิตร และ 200 มวน/คน และในกรณีที่เดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่อุดรธานีผลิตภัณฑ์ประเภทไวน์ และสุราดังกล่าวจะต้องเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางที่ส่งขึ้นใต้ท้องเครื่องบิน ห้ามถือติดตัวโดยเด็ดขาด

19. การนำเอารถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารท่องเที่ยวแบบเหมารวมข้ามมายัง สปป.ลาว จะต้องดำเนินการตามขั้นตอน และระเบียบที่ฝ่ายไทยและลาวกำหนด โดยต้องมีเอกสารรถยนต์ครบถ้วน และต้องทำประกันภัยรถยนต์ทุกครั้ง

20. ควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะในสปป.ลาว เนื่อง จากระบบการจราจร ใช้พวงมาลัยซ้ายที่แตกต่างกัน และรถจักรยานยนต์แล่นบนท้องถนนเป็นจำนวนมากและจำกัดความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตร / ชั่วโมง นอกจากนี้ กฎจราจร เรื่องทางเอกและทางโท ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวัง.

ข้อมูลจาก: สถานเอกอักราชฑูตไทย ณ.กรุงเวียงจันทน์

 

โดยทั่วไปวัฒนธรรมลาวก็คล้ายคลึงกับไทย ถึงแม้จะมีธรรมเนียมในการปฏิบัติบางอย่างแตกต่างกันก็ตาม แต่ไม่ยากในการปรับตัวและเข้าใจ คนลาวชอบคนอ่อนน้อม มีมารยาทไม่ต่างจากคนไทย ผู้น้อยเคารพผู้อาวุโสกว่า เจอหน้าก็ยกมือไหว้กัน แม้ปัจจุบันผู้ชายชาวลาวจะนิยมใช้วัฒนธรรมตะวันตกด้วยการจับมือกัน แต่การไหว้ก่อนแล้วค่อยจับมือก็ไม่ถือเป็นเรื่องเสียหาย

ขอให้รำลึกอยู่เสมอว่ามารยาทไทย มารยาทลาวนั้น ไม่ต่างกันเท่าไหร่ นักท่องเที่ยวบางคนไปเที่ยวเมืองมรดกโลกเช่น หลวงพระบาง แล้วทำตัวตามสบายเหมือนนักท่องเที่ยวฝรั่ง นั่นอาจทำให้เจ้าบ้านรู้สึกอึดอัดใจได้ เพราะคนลาวมักเชื่อเสมอว่าลาวกับไทยนั้นยึดถือมารยาทแบบเดียวกัน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ผิดมารยาทไปบ้าง คนลาวอาจให้อภัยว่าเป็นเพราะไม่รู้ แต่หากเป็นคนไทยเข้าจะรู้สึกว่าเป็นการไม่เคารพ ไม่ให้เกียรติ หรือดูถูกกัน

เมื่อไปเยือนประเทศลาว ขอให้นึกว่าที่นี่เหมือนบ้านคุณ เป็นบ้านที่อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ มีญาติผู้ใหญ่อยู่กันครบถ้วน ไม่ว่าจะทำสิ่งใด ล้วนต้องเคารพเกรงใจผู้อื่นเสมอ มารยาทในที่สาธารณะอย่างเช่น การจับมือถือแขนอาจไม่หนักหนา แต่หากถึงขั้นโอบคอ โอบไหล่ กอดจูบกันนั้น ฝรั่งไม่ถือ แต่คนลาวถือ เช่นเดียวกับคนไทย ขอให้ใช้ความเป็นไทยเวลาไปเที่ยวลาว ไม่จำเป็นต้องแสดงความเป็นสากลตามแบบนักท่องเที่ยวตะวันตกเพราะ...คุณไม่ใช่...

หนังสือคู่มือ "สิ่งที่ควร และไม่ควรปฏิบัติเมื่อมาท่องเที่ยวอยู่ในประเทศลาว" (Do and Don't In Laos) ด้านล่างนี้ จะช่วยนักท่องเที่ยวให้ได้เรียนรู้-ศึกษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมลาวเบื้องต้น ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนี้ 

 

คำว่า “สบายดี” ถือเป็นคำทักทายกันซึ่งกันและกันสามารถใช้ได้กับคนในทุกระดับชั้น การกอดจูบกันในที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพและไม่ควรทำ

 

สำหรับคนลาวจะถือว่าศีรษะเป็นสิ่งที่อยู่สูงสุด และเท้าถือเป็นสิ่งที่อยู่ต่ำที่สุด การใช้เท้าชี้บอกความต้องการต่างๆเป็นสิ่งที่คนลาวรับไม่ได้

 

ภิกษุ และสามเณรเป็นบุคคลที่คนลาวให้ความเคารพนับถือ ห้ามผู้หญิงแตะเนื้อต้องตัวพระสงฆ์โดยเด็ดขาด

 

กรุณาอย่าแจกขนมหรือสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆที่ท่านพบเห็นตามข้างถนนหรือในสถานที่ที่ท่านได้ไปเที่ยวชมเช่น ตามหมู่บ้านต่างๆเพราะจะเป็นการสนับสนุนให้มีขอทานเกิดขึ้นในเมืองนี้ วิธีการที่ถูกต้องสำหรับการบริจาคคือต้องติดต่อผ่านผู้นำชุมชนเช่น นายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) หรือหัวหน้าโรงเรียน (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ที่ท่านต้องการจะช่วยเหลือ

 

ประเพณีการทักทายเมื่อพบหน้ากันของคนลาว จะยกมือ "นบ" (ไหว้) พร้อมกล่าวคำว่า “สะบายดี” สามารถใช้ได้ทั้งกับผู้หญิงและผู้ชายส่วนการจับมือกันนั้นจะกระทำระหว่างผู้ชาย – ผู้ชายเท่านั้น

 

การซื้อ – ขาย และมียาเสพติดไว้ในครอบครองถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย หากถูกจับจะถูกดำเนินคดีอย่างหนัก

 

การจับศีรษะคนลาวเล่นถือเป็นการกระทำที่เสียมารยาทอย่างร้านแรงที่สุดสำหรับคนลาว

 

ชาวลาวทุกคนอยากเห็นนักท่องเที่ยวแต่งตัวสะอาด – สุภาพ และถูกกาลเทศะ

 

ในกรณีมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนลาวถึงที่บ้าน หรือที่พักของเขา กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าทุกครั้ง

 

เวลาต้องเดินผ่านด้านหน้า หรือด้านหลังถ้าหากมีคนนั่งอยู่ในบริเวณนั้นกรุณาก้มตัวลงเล็กน้อย

 

คนลาวเป็นคนสุภาพ - อ่อนน้อม และค่อยพูดค่อยจา หลีกเลี่ยงการพูดเสียงดังจนเกินควรหรือขึ้นเสียงเวลาพุดคุยกับคนลาว

 

ก่อนจะถ่ายรูปบุคคล หรือสถานที่ใดๆ ในประเทศลาวควรขออนุญาตก่อนเสมอ ว่าเค้าจะยินดีให้คุณถ่ายหรือไม่

 

ช่วยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนลาว เช่น การกินอาหาร หรือซื้อของที่ระลึกเพราะนั่นจะเป็นการช่วยชาวบ้าน, ชาวนา, ชาวสวนผู้ทำการผลิต และเป็นการส่งเสริมธุรกิจในท้องถิ่น

 

การเที่ยวชมวัดวาอารามต่างๆ ไม่ควรนุ่งกางเกงขาสั้น, ใส่รองเท้าแตะ หรือใส่เสื้อที่เปิดโชว์แขนหรือไหล่ เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ และไม่ให้เกียรติแก่สถานที่ศักสิทธิ์ที่คนลาวให้ความเคารพ

 

ประเทศลาวมีสถานที่ และสิ่งสักการบูชาที่สำคัญอยู่เป็นจำนวนมาก ห้ามแตะต้องสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

กรุณาช่วยกันรักษาความสะอาดโดยการทิ้งขยะในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนชาวลาว

 

งดเว้นการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ป่า หรือกินอาหารที่มีสัตว์ป่าเป็นส่วนประกอบเพื่อเป็นการช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศลาว

 

จงช่วยกันระวังและป้องการไฟไหม้ป่า

 

หลีกเลี่ยงการซื้อวัตถุโบราณในประเทศลาวเนื่องจากเป็นเรื่องที่ต้องห้าม และผิดกฎหมาย แต่กรุณาช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือหัตถกรรมที่มาจากชาวบ้านเพื่อเป็นการส่งเสริมแทน

 
 
ที่มา: จากหนังสือคู่มือ Do And Don't In Laos ซึ่งพิมพ์เพื่อแจกแก่นักท่องเที่ยวโดยองค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศลาว
 
 
http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page