หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > อาณาจักรล้านช้าง
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
อาณาจักรล้านช้าง


ราชอาณาจักรล้านช้าง Lane Xang Kingdom (พ.ศ. 1896-2321)

 

 อาณาจักรลาวล้านช้าง (lane Xang Kingdom)

 

เมือง หลวงพระบาง, ประเทศลาวเป็นเมืองหลวงเก่าของ อาณาจักรล้านช้าง อันรุ่งเรืองในอดีต ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงในปัจจุบันของประเทศลาว ประมาณ 400 กิโลเมตร ตัวเมืองตั้งอยู่บนแม่น้ำ 2 สายไหลมาบรรจบกันพอดี คือ แม่น้ำโขง และ แม่น้ำคาน แต่เดิมดินแดนแห่งนี้มีชื่อว่า เมืองชวา (ตั้งตามชื่อของเจ้าพระยาขอม) ซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิมของชนชาติขอม ต่อมา ขุนลอโอรสของขุนบรม ได้เดินทางจากเมืองแถง (เดียนเบียนฟู) มาตั้งค่ายพักแรมที่นี่ พระองค์ทรงเห็นว่าบริเวณนี้ มีชัยภูมิที่เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนจึงได้ผลักดันให้พวกขอมถอยลงไปทางเมืองน่านและเมืองเวียงจันทน์ ส่วนพวกขอมที่เป็นชาวป่าชาวดอยซึ่งอพยพหนีไม่ทันได้ตกค้างอยู่จนถึงทุกวันนี้เรียกว่าพวก ขมุข่าหรือลาวเทิง

 

อาณาจักรล้านช้าง (Lane Xang Kingdom)

 

เมื่อขับไล่พวกขอมออกไปหมดแล้ว พระองค์ทรงตั้งเมืองขึ้นและสถาปนาตนเป็น พระเจ้าขุนลอ ปกครองเมืองชวา นับแต่นั้นมาในปีพ.ศ. 1896 ในรัชสมัยของ สมเด็จเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าธรณี ศรีสัตตนาคนหุต พระองค์ทรงทำสงครามตีเอานครเวียงจันทน์ เมืองหลวงพระบาง และหัวเมืองพวนทั้งหมด ตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแห่งในที่ราบสูงโคราชเข้ารวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน ภายใต้การช่วยเหลือของพระเจ้าอิทรปัทนคร กษัตริย์เขมร (ผู้เป็นพระพ่อตา) ก่อตั้งเป็น อาณาจักรล้านช้าง ขึ้นบนดินแดนที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างลุ่มแม่น้ำโขงกับเทือกเขาอันหนำ มีศูนย์กลางอยู่ที่ เมืองเชียงดง-เชียงทอง เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน หลังจากสถาปนาเมืองเชียงดง-เชียงทองแล้ว เจ้าฟ้างุ้มทรงรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ (นิกายเถรวาท) จากราชสำนักเขมรมาเป็นศาสนาประจำชาติ และได้อัญเชิญ "พระบาง" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงหลจากราชสำนักเขมรมายังล้านช้าง เจ้าฟ้างุ้มได้ทรงเปลี่ยนชื่อ เมืองเชียงดง-เชียงทอง เป็น เมืองหลวงพระบาง ซึ่งแปลว่าเมืองที่มีพระบางประดิษฐานอยู่

 

 อาณาจักรล้านช้าง (Lane Xang Kingdom)

 

เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มสิ้นพระชนม์ในปีพ.ศ. 1916 พระยาสามแสนไทไตรภูวนาถ โอรสของพระเจ้าฟ้างุ้มได้ขึ้นครองราชย์ต่อ อาณาจักรล้านช้าง เริ่มตกต่ำลงเพราะสงครามแย่งชิงอำนาจและเกิดกบฏต่างๆ นานนับร้อยปี จนถึงพ.ศ. 2063 พระโพธิสารราชเจ้าขึ้นครองราชย์และรวบรวมแผ่นดินให้เกิดความเป็นปึกแผ่นประกาศยกเลิกไม่ให้ประชาชนนับถือผีสางให้มายึดมั่นในพระพุทธศาสนา ทรงสร้างวัดวาอารามต่างๆ มากมาย ให้การช่วยเหลือเวียดนามและเจริญสัมพันธไมตรีกับล้านนา (เชียงใหม่)ต่อมาเมื่อถึงปีพ.ศ. 2091 พระราชโอรสองค์ใหญ่ของพระโพธิสารราชเจ้าซึ่งประสูติกับพระมเหสีที่มีพระนามว่า “พระนางยอดคำทิพย์” (พระธิดาในกษัตริย์ล้านนา) ได้ทรงขึ้นครองราชย์ทรงมีพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ในรัชสมัยของพระองค์เกิดศึกพม่ายกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ พระองค์ทรงเล็งเห็นว่า กรุงสีสัตนาคนหุตล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง แห่งนี้ชัยภูมิไม่เหมาะสมที่จะตั้งเป็นเมืองหลวงอีกต่อไปเพราะอยู่ใกล้กับศัตรู เมื่อพวกพม่าตีเมืองเชียงใหม่ได้แล้วต่อไปภายภาคหน้าก็อาจยกทัพมารุกราน ลาวล้านช้าง ก็เป็นได้ พระองค์จึงทรงย้ายเมืองหลวงจาก หลวงพระบาง มาสร้างเมือง  เวียงจันทน์ และสถาปนาขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่โดยพระราชทานนามว่า กรุงศรีสัตตนาคะนะหุตล้านช้างร่มขาวเวียงจันทน์

 

อาณาจักรล้านช้าง (Lane Xang Kingdom)          

 

ในปีพ.ศ. 2096 ในรัชสมัยของพระองค์พระพุทธศาสนาทรงมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสร้าง วัดพระธาตุหลวง หรือที่เรียกว่า พระธาตุเจดีย์โลกจุฬามณี และสร้าง วัดหอพระแก้ว ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกต เมื่อสิ้นแผ่นดิน สมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช, อาณาจักรล้านช้าง มีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาล เจริญสูงสุดในรัชกาล พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช ถือว่าเป็นยุคทองแห่ง อาณาจักรล้านช้าง พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมและเป็นที่นับถือของประชาชน มีชาวฮอลันดาเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีเป็นชาติแรกเมื่อปีพ.ศ. 2184 คือคณะของ Geritt Van Wuysthoff ซึ่งได้บันทึกจดหมายเหตุ ทำให้เราทราบความเป็นมาของ ราชอาณาจักรล้านช้าง ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี

 

อาณาจักรล้านช้าง (Lane Xang Kingdom)          อาณาจักรล้านช้าง (Lane Xang Kingdom)

 

 

หลังสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสวรรคตแล้ว ล้านช้างได้แตกออกเป็น 3 อาณาจักร คือ “อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง” “อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์” และ “อาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์” และตกเป็นเมืองขึ้นของสยาม จนถึงปีพ.ศ. 2436 สยามได้ยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส หลังจากปกครองอาณาจักรแห่งนี้มาได้ 114 ปี สำหรับ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง ได้มีพระมหากษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาลคือ พระเจ้าสักรินทรฤทธิ์ (เจ้าคำสุก), สมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวงศ์ จนกระทั่งในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 พรรคประชาชนปฏิวัติลาว ได้เข้ายึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นระบอบสังคมนิยมประชาธิปไตยและเปลี่ยนชื่อประเทศจาก ล้านช้างร่มขาว เป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จบรมเสฏฐา ขัติยสุริยวงศา พระมหาศรีสว่างวัฒนา ถือเป็นพระมหากษัตริย์องค์สุดท้าย และสิ้นสุดระบอบราชาธิปไตย

ด้วยเหตุนี้เอง หลวงพระบาง จึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เป็นราชธานีเก่าแก่ วัดวาอารามมากมายและมีความเป็นธรรมชาติที่แสนวิเศษ อีกทั้งยังคงรักษาระเบียบความงามไว้ได้เป็นอย่างดีที่สุด ชาวเมืองมีความสุขและพอใจกับชีวิตที่เรียบง่าย เป็นชาวพุทธที่ยึดมั่นในการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีโบราณ วัดและวังเต็มไปด้วยภาพเขียนและภาพแกะสลัก ทำให้เมืองเล็กๆ แห่งนี้เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวาท่ามกลางกลิ่นอายแห่งพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปนานแสนนานเท่าใดก็ตาม.

 

อัพเดทเมื่อ: 1 กรกฎาคม 2555

พบกับพวกเราบน Facebook:  www.facebook.com/Luangprabangfans "แฟนเพจ" อย่างเป็นทางการของเว็บไซด์ www.louangprabang.net และ www.luangprabang-booking.com ซึ่งนอกจากท่านจะสามารถสอบถามข้อมูลล่าสุด เกี่ยวกับการเดินทาง-ท่องเที่ยวในประเทศลาวแล้ว เรายังรวบรวมข้อเสนอ-ส่วนลด-โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับการจอง โรงแรม-ที่พัก, ร้านอาหาร, ตั๋วเครื่องบิน และกิจกรรมท่องเที่ยวทุกๆ ประเภททีมีในประเทศลาว และที่อื่นๆ ซึ่งท่านจะไม่สามารถหาได้จากที่ใด... 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page 
Laos Advisor Co.,Ltd., Luang Prabang